Regulamin świadczenia usług przez serwis Jogawdomu.com

 

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin, sporządzony został w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego www.jogawdomu.com.
 2. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz go zaakceptować celem dalszego korzystania z serwisu, Wszelkie spory powstałe pomiędzy serwisem a Użytkownikami, będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Korzystanie ze serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych.
 4. Koncepcja, nazwa serwisu, układ graficzny, logo, grafika, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody zarządzającego serwisem.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu jogawdomu.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym jogawdomu.com, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.jogawdomu.pl na rzecz Użytkowników.
 2. Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Usługodawca to Natalia Bartosz Knopek, NIP 8272245027, nr REGON 101499435, ul. Przybyszewskiego 76/23, 93–126 Łódź, będący usługodawcą oraz administratorem Serwisu.
 4. Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem www.jogawdomu.com. Serwis ten świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 5. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.
 6. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 7. Kurs to szkolenie on-line w formie audiobooka oraz ebooka przygotowane przez organizatora.

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Usługobiorca może składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem serwisu www.jogawdomu.com
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień poprzez podania Imienia, Nazwiska, adresu email oraz adresu zamieszkania. Ponadto w przypadku działalności gospodarczej- NIP oraz nazwa firmy. Należy wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Organizatora na adres e‑mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

Dostawa, płatność oraz korzystanie z serwisu

 1. Dostęp uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. Użytkownik otrzymuje dane do logowania do serwisu w ciągu 24 godzin od otrzymania opłaty na adres email podany podczas składania zamówienia.
 2. Dostępne formy płatności w Sklepie, realizowana przez Pośrednika Płatności: 
  • Dotpay
  • PayPal
  • PayU
 3. Z chwilą wysyłki wiadomości z danymi dostępu, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 4. W przypadku zamknięcia dostępu do kursu przysługuje prawo do otrzymania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z wyłączeniem okresowego dostępu do Serwisu.
 5. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową Serwis działa w trybie online.
 6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 7. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone ny podlegają ochronie prawnej, ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 12. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Reklamacje i Gwarancja

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e‑mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 3. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 4. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  2. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  3. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Z gwarancji można skorzystać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia listem lub wiadomością e‑mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.

O danych osobowych – RODO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań do właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych nam danych.

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie jogawdomu.com. („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających z usług Serwisu („Dane Osobowe”), zgodnie z obowiązującym prawem.

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich Danych Osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e‑mail oraz telefon. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych Danych Osobowych.

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Natalia Bartosz Knopek, NIP 8272245027, nr REGON 101499435, ul. Przybyszewskiego 76/23, 93–126 Łódź, zwana dalej „Administratorem”. W sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych prosimy kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 98–273 Klonowa, ul. Złoczewska 10a lub e‑mail kontakt@jogawdomu.com
 2. Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów oraz podjęcia konkretnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa złożone (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wobec organów administracji, urzędów skarbowych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);
  4. prowadzenia pomiarów i analiz, obejmujących przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany – profilowanie. Nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie Danych Osobowych nastąpi poprzez ich wykorzystanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy Państwa preferencji i zainteresowań pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani, na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych w celu wyświetlania komunikatów marketingowych na różnych stronach www i dotarcia w ten sposób do Państwa z komunikatami marketingowymi dopasowanymi do Państwa preferencji i zainteresowań na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ( ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  7. Dane Osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, obsługi Państwa żądań przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
We value your privacy

To provide the highest level of service, we use cookies.

Customize Consent Preferences

We use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Detailed information about all cookies corresponding to each consent category is provided below.

Cookies classified as "necessary" are stored in the user's browser as they are essential to enable basic site functions.

We also use third-party cookies that help us analyze how users use the site, store user preferences, and provide relevant content and advertisements. These types of cookies will only be stored in the browser with the user's prior consent.

You can enable or disable some or all of these cookies, but disabling some may affect your browsing experience.

Show more Show less